Gymnasiesärskolan

Nationella program

  • Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig kunskaper för att kunna arbeta med fordonsvård, lagerarbete och godshantering
  • Programmet för Hälsa, vård och omsorg ger dig kunskaper för att kunna arbeta med att ge service till människor i olika åldrar
  • Programmet för samhälle, natur och språk ger dig kunskaper om samhällsfrågor, natur, miljö och språk och olika yrken

Individuella program

Individuella program riktar sig främst till dig som inte följer ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Det individuella programmet ger under fyra år stora möjligheter att skapa en undervisning med utgångspunkt från dina behov och förutsättningar.

För närmare information kontakta din studie-och yrkesvägledare

Struktur för de Nationella programmen

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Det finns nio ämnen som är gymnasiesärskolegemensamma och som därmed läses av elever på alla nationella program i gymnasiesärskolan.

Programgemensamma ämnen
För varje program i gymnasiesärskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och som ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet dess karaktär.

Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmålen och programmets karaktär. De kompletterar och fördjupar de program-gemensamma ämnena. Kurserna inom programfördjupningen ökar bland annat elevernas förberedelse för yrkesverksamhet. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som programfördjupning på respektive program. Det är därefter huvudmannen som beslutar vilka av dessa kurser som erbjuds.

Individuellt val
Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. Som individuellt val har dock eleven alltid rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Gymnasiesärskolearbete
På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiesärskolearbete om 100 poäng. Gymnasiesärskolearbetet ska genomföras inom ramen för programmålen och utgå från helheten i elevens utbildning. De hundra poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats.

Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som gäller för programmet. Därför är det naturligt att gymnasiesärskolearbetet genomförs i slutet av utbildningen. Mål för  gymnasiesärskolearbetet ingår som en del av programmålen. Det är utifrån målen för gymnasiesärskolearbetet som läraren bedömer om elevens gymnasiesärskolearbete är godkänt eller inte. Ett godkänt gymnasiesärskolearbetet betygsätts med beteckningen E. För en elev som inte nått målen för gymnasiesärskolearbetet ska betyg inte sättas.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Arbetsplatsförlagt lärande innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller fl era arbetsplatser utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska, förutom att bidra till att eleven utvecklar yrkeskunskaper, också bidra till att eleven förstår yrkeskulturen, blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats och utvecklar en yrkesidentitet. Därför är det arbetsplatsförlagda lärandet en central del i utbildningen på samtliga nationella program. Innehållet i det arbetsplatsförlagda lärandet styrs av ämnesplanerna. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.

Gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan
Gymnasial lärlingsutbildning får finnas inom de nationella programmen. Minst häften av utbildningstiden ska vara förlagd till en eller flera arbetsplatser

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Gymnasiesärskolan har en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Efter gymnasiesärskolan
Skolan har ett nära samarbete med de verksamheter som är aktuella för eleven efter avslutad utbildning, t.ex. företag, folkhögskolor och dagliga verksamheter.
Programstruktur 
Gymnasiesärskole- gemensamma ämnen900
Svenska/svenska som andraspråk200
Engelska 100
Matematik 100
Idrott och hälsa 200
Estetisk verksamhet 100
Samhällskunskap 50
Religionskunskap 50
Historia 50
Naturkunskap 50
  
Programgemensamma ämnen400–600
Programfördjupning700–900
Individuellt val200
Gymnasie-
särskolearbete100

Programledare GYS
Kent Öhrn
0370 - 37 77 60
kent.ohrn@edu.varnamo.se

Rektor
Karin Hedström
0370 - 37 70 00
karin.hedstrom@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Markus Ericsson
0370 - 37 82 58
markus.eriksson@edu.varnamo.se