Krisberedskap

Finnvedens gymnasium är en skola med cirka 1200 elever. Varje dag inträffar händelser som på ett eller annat sätt snabbt behöver tas om hand. Lyckligtvis händer det inte så ofta större olyckor eller katastrofer, men vår beredskap måste ändå finnas på plats för akuta situationer. Ta del av hela dokumentet HANDLINGSPLAN-FÖR-KRISSITUATIONERPDF för mer detaljerad information.

För din kännedom kan du nedan översiktligt se hur vi arbetar vid en krissituation.


AKUTLÄGE

 • LARMA! Påkalla uppmärksamhet eller RING 112
  GE FÖRSTA HJÄLPEN genom L-ABC och HLRPDF + hjärtstartare
  STANNA KVAR hos den skadade
  LÄGG den skadade i stabilt sidoläge vid medvetslöshet
  LÄMNA ÖVER till ambulans- eller räddningspersonal när de anländer


Krishantering efter akutläge

 • INFORMERA omgående gymnasiechefen och/eller receptionen om händelsen
 • GÅ IGENOM checklistan i handlingsplanen och sammankalla krisgruppen
 • TILLKALLA polis vid dödsfall, som meddelar dödsbudet till föräldrarna, tillsammans med krisgruppsrepresentant
 • ÖVERBLICKA läget och besluta om vidare åtgärder, glöm ej eventuella syskon på FIGY
 • SAMRÅD med anhöriga om den information skolan måste ge personal och elever
 • PLANERA för att ge akut berörd personal, mentor och eventuella elever praktiskt och psykiskt stöd även under kommande helg
 • SAMLA övriga mentorer för genomgång av fakta om händelsen och för vidare insatser

Uppföljning samma dag eller första skoldagen efter händelsen

 • INFORMERA övrig personal genom Fronter, snarast
 • INFORMERA klassen efter samråd med anhöriga, snarast
 • INFORMERA övriga elever genom mentorerna, snarast

Långtidsuppföljning efter en vecka eller senare

 • KONTAKTA anhöriga och erbjud det stöd vi kan ge om behov kvarstår
 • SAMMANKALLA berörd personal för en avslutande uppföljning
 • FÖLJ UPP klassen till eventuella syskon som går på FIGY


Hjärtstartare

Hjärtstartare finns på fem platser på Finnvedens gymnasium:

 • A-huset (huvudbyggnaden)
 • T-huset
 • Gymnasiesärskolan
 • Fordon (Malmstensgatan)
 • Tinas Ö

Flaggning på halv stång

Om en inskriven elev eller personal avlider, flaggar skolan alltid på halv stång efter att anhöriga kontaktats personligen. Direkt berörda mentorer och elever, informeras också personligen om dödsfallet om så är möjligt. Övriga mentorer, lärare och elever informeras så snart det är möjligt. Vid kännedom kan skolan även flagga på halv stång för personal som tidigare tjänstgjort på skolan.

Samtidigt med flaggning på halv stång finns information om namn och eventuell klass tillgänglig på administrationen för mentorer och övrig personal. För kännedom kan elever och föräldrar/vårdnadshavare som inte är direkt berörda vända sig till receptionen eller till mentorerna för korrekt information. Detta för att förhindra missförstånd och eventuell ryktesspridning.