Gymnasiearbetet i år 3

Du liksom alla andra elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng.

Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra ditt programs karaktärsämnen. Du kommer att ha en sakkunnig lärare som handledare, men du kan också få hjälp av till exempel din APL-handledare på ett företag. Du kan arbeta på egen hand eller tillsammans med någon kamrat.

Det är viktigt att du gör ett godkänt gymnasiearbete. Det är ett av villkoren för att få en gymnasieexamen. Det är också ett bevis på att du uppnått målen för ditt program.

Exempel på arbetsgång

  • Vid en första handledarträff träffar handledaren sina grupper för att planera och organisera gymnasie-arbetet. Eleverna ska upprätta och lämna in en ARBETSPLAN och TIDSPLAN för arbetet
  • Under läsåret genomför eleverna sitt gymnasiearbete, och håller hela tiden kontakt med sin handledare
  • Gymnasiearbetet lämnas in vid den tidpunkt som bestämts av programmet eller handledaren
  • Redovisning och presentation av gymnasiearbetet kan göras tex. genom föreställningar, föredrag, utställningar som presenteras inför den egna eller annan klass, utomstående representanter, handledaren etc.

Viktigt!

Om du inte genomför ditt gymnasiearbete
har du ingen möjlighet att få ut något Examensbevis utan endast ett Studiebevis
på de kursbetyg du fått under utbildningen.

Tänk på att det inte bara är slutresultatet som bedöms - utan även arbetsgången, dvs. hur du har genomfört ditt arbete!

Hålltider för gymnasiearbetet bestäms individuellt ute på programmen.