Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

På det samhällsvetenskapliga programmet blir du väl förberedd för högskolestudier!

Vi erbjuder inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap

Under utbildningen studerar du samhällsförhållanden i Sverige och världen ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Du lär dig bland annat om hur samhället är uppbyggt och undersöker hur människan fungerar både som individ och som medlem i en grupp.

Viktiga delar i undervisningen är att fördjupa sig i och diskutera kring frågor om bland annat:

  • maktrelationer och kommunikation, det vill säga samspelet mellan till exempel enskilda individer, olika grupper och stater
  • etik, det vill säga vad som har ansetts och anses vara rätt och fel, gott och ont
  • demokratiska värderingar, till exempel alla människors lika värde
  • hållbar samhällsutveckling, det vill säga hur vår naturliga miljö, människors sociala förhållanden och vår ekonomi ska hänga samman


Här studerar du även samhällsfrågor ur ett internationellt perspektiv och här är våra internationella utbyten, exempelvis Östersjöutbytet i årskurs 2, en viktig del.

Du som läser språk har dessutom möjlighet att delta i utbyten med till exempel Frankrike, Italien och Tyskland.

Vad kan du bli?
Du kan t.ex. utbilda dig till jurist, socionom, journalist, psykolog, polis, statsvetare, samhällsplanerare, arkitekt, lärare


På samhällsvetenskapliga programmet lär du dig att:

  • utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
  • vara källkritisk, det vill säga att bedöma trovärdigheten i olika typer av källor och medier
  • se hur olika ämnen hänger ihop, till exempel genom samarbeten och projekt som berör flera olika ämnen

Utbildningen tränar dig i samarbete, självständighet, kreativitet och ansvarstagande.Grupparbeten, individuella fördjupningsarbeten och seminarier är några av de varierade arbetsformerna.

"Vi får mycket frihet och lär oss att ta eget ansvar.
Det diskuteras mycket under lektionerna och vi lär
oss att delta i debatter. Lärarna uppmuntrar våra
åsikter och är alltid nära till hands"  /Ada och Emmanuel

PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1

50p

Moderna språk

200p

Psykologi 1

50p

Programfördjupning

300p

Inriktningar

Samhällsvetenskap

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Religionskunskap 2

50p

Samhällskunskap 2

100p

Samhällskunskap 3

100p

Beteendevetenskap

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

Psykologi 2a

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p

 

Programledare SA
Marghareta Marthasdotter
0370 - 37 73 79, 37 77 30
marghareta.f.marthasdotter@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Hans Friberg
0370 - 37 73 37
hans.p.friberg@edu.varnamo.se